Zgrušavanje Krvi

3. ZGRUŠAVANJE KRVI

Ukoliko je povreda krvnog suda veca dolazi do aktivacije trece faze hemostaze, a to je zgrušavanje krvi.
Ovaj proces pocinju aktivatorske supstance iz zida krvnog suda, krvnih plocica i proteina krvne plazme. U krvi se nalazi veliki broj supstanci koje uticu na zgrušavanje krvi. Neke od njih izazivaju zgrušavanje pa se zovu prokoagulansi, a neke sprjecavaju, pa se zovu antikoagulansi.
Da li ce doci do zgrušavanja ili ne zavisi od ravnoteže izmedu ove dvije grupe. U normalnom stanju preovladavaju antikoagulansi, a ako se krvni sud povrijedi aktiviraju se prokoagulansi pa dolazi do zgrušavanja. Gotovo sve supstance koje izazivaju koagulaciju se normalno nalaze u neaktivnom stanju. Ukoliko dode do njihove aktivacije nastaje kaskadna reakcija gde jedna supstanca aktivira drugu, a ova slijedecu itd.
Zgrušavanje krvi se može aktivirati spoljašnjim i unutrašnjim sistemom koagulacije. Kao rezultat ove reakcije nastaje enzimski kompleks – aktivator protrombina, koji neaktivni protein krvne plazme protrombin prevodi u aktivni trombin. Trombin dalje aktivira neaktivni protein plazme fibrinogen u fibrin tako što ga cijepa na dijelove (monomere), koje se medusobno povezuju i grade mrežu u koju se hvataju krvne celije. Na taj nacin formira se krvni ugrušak.

U procesu zgrušavanja krvi kljucnu ulogu imaju supstance koje se zovu faktori koagulacije krvi.

Faktori koagulacije krvi:

Naziv faktora koagulacije: Uloga:
Faktor I (fibrinogen) formira fibrinsku mrežu
Faktor II (Protrombin) aktivira faktore I, V, VII, XIII, trombocite
Faktor III (tkivni faktor, tkivni tromboplastin) kofaktor za faktor VIIa
Faktor IV (Kalcijum Ca2+) dvovalentni katjon
Faktor V (Proakcelerin) kofaktor za faktor X
Faktor VI (Akcelerin) stari naziv za aktivni faktor V, faktor Va
Faktor VII (Prokonvertin) aktivira faktore IX, X
Faktor VIII (Antihemofilijski globulin A) kofaktor za faktor IX
Faktor IX (Kristmasov faktor, aktivira faktor X
antihemofilij ski faktor B)
aktivira faktor X
Faktor X (Stjuart – Proverov faktor) aktivira faktor II
Faktor XI (prekursor tromboplastina plazme, aktivira faktore XII, IX i prekalikrein
antihemofilij ski faktor C)
aktivira faktore XII, IX i prekalikrein
Faktor XII (Hagemanov faktor) aktivira prekalikrein i fibrinolizu
Faktor XIII (Faktor stabilizacije fibrina) ucvršcuje krvni ugrušak

3.1. Spoljašnji put aktiviranja zgrušavanja krvi

Spoljašnji put aktivcije zgrušavanja krvi zapocinje povredom zida krvnog suda, zbog cega se iz zida oslobada tkivni tromboplastin (faktor III). On se sastoji od fosfolipida tkivnih membrana i lipoproteinskog kompleksa koji sadrži jedan važan enzim. Kod nekih bakterijskih infekcija mogu neki bakterijski toksini – endotoksini izazvati oslobadanje ovog faktora, što može dovesti do diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK) odnosno veoma teškog stanja.

Lipoproteinski kompleks tkivnog faktora se vezuje sa faktorom VII, aktivira ga i u njegovom prisustvu zajedno sa jonima kalcijuma (faktor IV) aktivira faktor X. Ovaj kompleks faktora III i VII, aktivira još i faktor IX, koji spada u unutrašnji put koagulacije i na taj nacin se ova dva puta zgrušavanja krvi povezuju.

3.2. Unutrašnji put aktiviranja zgrušavanja krvi

Unutrašnji put koagulacije zapocinje povredom same krvi ili izlaganjem krvi kolagenu zida oštecenog krvnog suda.
Povreda krvi ili kontakt krvi sa kolagenom izaziva aktivaciju faktora XII(Hagemanov faktor) i oslobadanje fosfolipida iz povrecenih krvnih plocica. Aktivirani fakor XII deluje enzimski na faktor XI i aktivira ga. Za ovu reakciju potrban je i kininogen velike molekulske mase a i prekalikrein je ubrzava. Aktivirani faktor XI (faktor XIa) sada aktivirafaktor IX. Aktivirani faktor IX deluje zajedno sa faktorom VIII i oslobodenim fosfolipidima iz trombocita na faktor X i aktivira ga. Faktor VIII je vrlo znacajan za ovu aktivaciju i osobe kod kojih je koncentracija ovog faktora jako smanjena su sklone obilom krvarenju, odnosno boluju od klasicne hemofilije.

Dalji tok aktivacije je isti kao kod spoljašnjeg puta. Faktor X zajedno sa faktorom V i fosflipidima gradi kompleks aktivatora protrobina, koji prevodi neaktivni protrombin u aktivni trombin.

Spoljašnji i unutrašnji put nisu samo dva odvojena sistema, vec su ona itekako medusobno povezana i aktivacija jednog sistema aktivira drugi. Spoljašnji put se aktivira mnogo brže pa u slucaju teške povreda do zgrušavanja može doci za samo 15 sekundi. Unutrašnjem sistemu potrebno je par minuta (1-6) da dovede do koagulacije.

Uloga jona Ca u procesu zgrušavanja krvi

Izuzev prve dve rekacije enzimske kaskade, joni kalcijuma su potrebni za pokretanje i ubrzavanje svih ostalih rekcija. Prilikom vadenja krvi se koagulacija krvi može spreciti odstranjivanjem kalcijuma. To se postiže dodavanjem supstanci kao što su: citrat,oksalacetat itd. Na taj nacin je izvadena krv dostupna za razne analize.

3.4. Protrombin, trombin i njihova uloga

Trombin nastaje iz protrombina, jednog proteina krvne plazme, pod dejstvom pomenutog kompleksa aktivacije protrombina. Trombin deluje kao enzim koji razlaže fibrinogen na monomere i na taj nacin ga aktivira. Trombin aktivira povratno i neke faktore koagulacije npr. faktor VIII.

Protrombin je protein krvne plazme molekulske mase oko 68.700 i koncentracije u krvnoj plazmi oko 150 mg/L. Trombin nastaje iz protrombina i ima molekulsku masu od 33.700. Protrombin se neprekidno stvara u jetri, jer se i stalno troši u zgrušavanju krvi. Za normalnu proizvodnju protrombina potreban je vitamin K. Ovaj vitamin potraban je za proizvodnju faktora II (trombin), VII, IX, i X. Zbog toga oboljenje jetra ili nedostatak vitamina K može dovesti do sklonosti krvarenjima.

3.5. Fibrinogen, fibrin i stvaranje krvnog ugruška

Fibrinogen je protein krvne plazme velike molekulske mase (340.000) i koncentracije u krvi oko 7 g/dL. I on se sintetiše (kao i vecina faktora koagulacije) u jetri.

Fibrinogen se aktivira pod dejstvom trombina. Trombin razlaže molekul fibrinogena na 4 peptida (monomera). Monomeri fibrina se medusobno povezuju gradeci fibrinsku mrežu. U ranoj fazi povezivanja (polimerizacije) monomeri fibrina su povezani samo slabim vodonicnim vezama, zato je i krvni ugrušak u pocetku slab. Pod uticajem faktora XIII (faktor stabilizacije fibrina) dolazi do stvaranja jakih kovalentnih veza i do stabilizacije krvnog ugruška. Ovaj faktor se aktivira pod dejstvom trombina.

Krvni ugrušak se sastoji od fibrinske mreže i celija krvi (eritrociti, leukociti, trombociti), koje su obuhvacene tom mrežom. Fibrinska vlakna se vežu za zidove povredenog krvnog suda, pa se time on zacepi i sprecava se gubitak krvi. Nekoliko minuta posle formiranja ugruška dolazi do njegove retrakcije i istiskivanja tecnosti. Ova tecnost se zove serum. Za proces retrakcije su nephodne krvne plocice koje i svom zidu sadrže kontraktilne proteine neophodne za ovaj proces.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s